Vo­zni park u EU sve sta­ri­ji. Gdje smo mi?

Mar 12, 2024 - 08:53
Mar 12, 2024 - 08:54
 0  11
Vo­zni park u EU sve sta­ri­ji. Gdje smo mi?
Foto: Pinterest
Vo­zni park u EU sve sta­ri­ji. Gdje smo mi?

Vo­zni park u Evro­pi je sve sta­ri­ji, te pro­sječna sta­rost auto­mo­bi­la tre­nu­tno izno­si 12 go­di­na i tri mjeseca, po­ka­zu­ju po­da­ci Evrop­skog udruženja proi­zvođača auto­mo­bi­la (ACEA).  

U okvi­ru 28 čla­ni­ca EU, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i čla­ni­ca EF­TA, naj­sta­ri­ji vo­zni park ima Grčka, te se u ovoj ze­mlji vo­ze auto­mo­bi­le ko­ji su pro­sječno sta­ri 17 go­di­na i tri mjeseca.

Na­kon Grčke, naj­sta­ri­ji vo­zni park ima Es­to­ni­ja sa pro­sječnom sta­rošću auto­mo­bi­la od 16 i po go­di­na.

Sli­je­di Če­ška sa 15 go­di­na i devet mjeseci, Letonija sa 15 godina i dva mjeseca i Polj­ska sa 14 go­di­na i devet mjeseci.

Naj­jača eko­no­mi­ja EU Nje­mačka ima pro­sječnu sta­rost auto­mo­bi­la od tačno 10 go­di­na.

U ovim po­da­ci­ma vi­di se da čak 21 ze­mlja ima pro­sječnu sta­rost auto­mo­bi­la veću od 10 go­di­na.

Lu­ksem­burg ima naj­mlađi vo­zni park, sa pro­sječnom sta­rošću auto­mo­bi­la od sedam go­di­na i devet mjeseci, te Aus­tri­ja i Dan­ska sa osam go­di­na i devet mjeseci.

Ipak, iako je vo­zni park u Evro­pi sve sta­ri­ji, BiH ni­je ni bli­zu ovog pro­sje­ka.

Ta­ko je, pre­ma po­da­ci­ma BI­HAMK-a, pro­sječna sta­rost auto­mo­bi­la u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni oko 19 go­di­na, 60 od­sto vo­znog par­ka je sta­ri­je od 13 go­di­na, dok je go­to­vo 20 od­sto vo­zi­la sta­ri­je od 26 go­di­na.

Sud­ski vje­štak sao­braćaj­ne stru­ke Še­val Ko­vačević, ka­zao je za "Ne­za­vi­sne no­vi­ne" da je si­gur­no da sta­ri­ja vo­zi­la vi­še ugrožava­ju bez­bje­dnost sao­braćaja od no­vi­jih.

"Ko­li­ko ona vi­še ugrožava­ju bez­bje­dnost sao­braćaja, to bi­ tre­ba­lo da vi­dimo na osno­vu ne­kih dru­gih pa­ra­me­ta­ra. Ako se ra­de re­do­vno te­hnički pre­gle­di i ako se pra­te i održava­ju i sta­ri­ja vo­zi­la, tu će se sma­nji­ti broj sao­braćaj­nih ne­sreća. I no­vo vo­zi­lo, ako se za­pus­ti, može iza­zva­ti ugrožava­nje bez­bje­dnost sao­braćaja", na­veo je Ko­vačević.

Na pi­ta­nje pos­to­ji li mo­gućnost da se Bo­sna i Her­ce­go­vi­na pri­bliži evrop­skom pro­sje­ku, Ko­vačević kaže da je pre­la­zak na hi­bri­dna i elek­trična vo­zi­la na­glo kre­nuo.

"Mi­slim da mi nećemo moći da ispu­ni­mo stan­dar­de ko­ji se za­go­va­ra­ju go­di­na­ma, ali i Evro­pa je se­bi za­da­la žes­tok tem­po. Neće se moći sma­nji­ti ta­ko la­ko upotrebe fo­sil­nih go­ri­va ka­ko oni mi­sle. Mo­ra se ne­što ura­di­ti na ovim ro­ko­vi­ma ko­ji su za­da­ti, odno­sno da se oni pro­lon­gi­ra­ju. Vi­di­mo i u Evro­pi pro­tes­te zbog ta­kvih sta­nja. Ze­mlje u ra­zvo­ju ne mo­gu ta­kve stva­ri ispu­ni­ti odje­dnom, te sam miš­lje­nja da se mo­ra­ju ne­ke stva­ri re­du­ko­va­ti", na­gla­sio je Ko­vačević.

Pod­sjećamo, Evrop­ski par­la­ment i čla­ni­ce Evrop­ske uni­je pos­ti­gli su do­go­vor da na te­ri­to­ri­ji EU od 2035. go­di­ne bu­de za­bra­nje­na pro­da­ja no­vih pu­tničkih auto­mo­bi­la i la­kih ko­mer­ci­jal­nih vo­zi­la na fo­sil­na go­ri­va.

Pre­ma po­da­ci­ma Evrop­ske uni­je, sao­braćaj je je­di­ni se­ktor u ko­jem je emi­si­ja šte­tnih ga­so­va u tri de­ce­ni­je, od 1990. do 2019. go­di­ne po­ra­sla, i to za 33,5 od­sto.

Naj­veći za­gađivač su pu­tnička vo­zi­la, na ko­ja u EU otpa­da 62 od­sto uku­pnog za­gađenja ugljen-­dio­ksi­dom u drum­skom sao­braćaju.

Izvor Nezavisne novine 

Koja je vaša reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow